Directors and executives / Organizational Structures - CORPORATE PROFILE

Directors and executives

President, C.E.O
Noboru Okubo
Directors
Shingo Akiyama
Senior Executive Managing Officer, Executive Manager, Corporate Planning & Administrative Management Group
Kikuchi Masao
Executive Managing Officer, Division General Manager, Educational Facilities Division & Eastern-Japan Regional Sales Division
Toyotsugu Miyamura
Executive Managing Officer, Division General Manager, Educational ICT Division
Toshiji Hayashi
Senior Executive Officer, Vice Executive Manager, Corporate Planning & Administrative Management Group, Responsible for Finance & Group Management Promotion
Satoshi Koyanagi
Senior Executive Officer, Vice Executive Manager, Sales Management Group & General Manager, Corporate Strategy & Planning Division
Hidenori Hirose
Director
Kuniharu Takemata
Director
Keiji Imajo
Director
Senior Executive Officer
Masami Miyoshi
Masahiro Tsuchiya
Akio Shirakata
Yoshihiro Takahashi
Executives
Hideto Iwase
Katsumi Fumuro
Yuji Yoshinaga
Keiji Takasaki
Hideo Sakaguchi
Seigo Okano
Group Executive Officer
Toshihide Shinke
Yoshikazu Jitsumoto
Masaharu Iwata
Permanent auditors
Shoichiro Takai
Yasuhiro Tamura
Yuji Sumitomo

Organizational structure